جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 191,645 81.27 959,963 85.2 957,788 87.08 944,485 87.39
اوراق مشارکت 16,562 7.02 40,282 3.58 50,381 4.58 50,730 4.69
سپرده بانکی 25,674 10.89 82,343 7.31 48,667 4.42 30,005 2.78
وجه نقد 1 0 7 0 18 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 1,607 0.68 44,166 3.92 43,069 3.92 55,503 5.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 71,500 30.32 366,801 32.55 342,756 31.16 347,918 32.19