جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 231,677 83.01 1,176,267 90.06 1,378,943 90.92 1,578,771 94.58
اوراق مشارکت 16,970 6.08 30,915 2.37 8,995 0.59 9,114 0.55
سپرده بانکی 27,143 9.72 61,507 4.71 79,482 5.24 66,114 3.96
وجه نقد 2 0 16 0 21 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,031 1.09 37,363 2.86 49,145 3.24 15,168 0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 85,961 30.8 426,373 32.65 539,730 35.59 696,604 41.73