بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 166,608 80.27 858,759 87.14 904,632 81.15 943,602 83.95
اوراق مشارکت 15,519 7.48 9,284 0.94 26,550 2.38 48,435 4.31
سپرده بانکی 24,655 11.88 80,717 8.19 129,027 11.57 101,366 9.02
وجه نقد 1 0 2 0 1 0 0 0
سایر دارایی ها 438 0.21 36,751 3.73 54,591 4.9 30,650 2.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,465 30.09 330,474 33.53 378,765 33.98 384,786 34.23