جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,951,592 92.85 14,242,924 96.23 13,627,957 98.01 13,263,701 97.94
اوراق مشارکت 24,558 0.77 287,339 1.94 53,293 0.38 24,729 0.18
سپرده بانکی 158,117 4.97 102,764 0.69 50,496 0.36 36,004 0.27
وجه نقد 628 0.02 268 0 34 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 166 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 43,982 1.38 167,817 1.13 172,692 1.24 218,315 1.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,029,310 32.38 5,200,590 35.14 5,068,532 36.45 5,192,528 38.34