بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 142,800 79.34 643,601 85.87 794,529 91.29 873,145 90.81
اوراق مشارکت 15,550 8.64 9,152 1.22 440 0.05 447 0.05
سپرده بانکی 22,391 12.44 78,726 10.5 58,366 6.71 52,531 5.46
وجه نقد 1 0 2 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -1,132 -0.63 15,922 2.12 16,999 1.95 35,402 3.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,525 29.18 200,372 26.73 268,333 30.83 340,527 35.42