بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 122,586 77.71 495,384 86.82 516,094 80.12 485,633 74.66
اوراق مشارکت 15,872 10.06 8,018 1.41 13,977 2.17 18,056 2.78
سپرده بانکی 20,614 13.07 52,160 9.14 90,693 14.08 118,862 18.27
وجه نقد 1 0 4 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -1,772 -1.12 12,887 2.26 17,155 2.66 27,943 4.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 46,234 29.31 147,063 25.77 145,068 22.52 128,163 19.7