دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) 15,000 %75.00
2 کارگزاری پارسیان 5,000 %25.00