بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزاری های فعال به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان به همراه توضیحات