بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام و با پراخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند های ١-٢-٢و٢-٢-٢ می کند. در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠% از كل دارايي هاي صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
   2-1 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرار داد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
3- سهام ، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق
4- واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
5- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
6- اخذ موقعیت خرید در قرار داد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
7- اخذ موقعیت فروش در قرار داد اختیار معمله خرید سهام 100% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام