صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
افشای پرتفوی دی ماه 1398 1398/11/07
گزارش پرتفوی آذر ماه 1398 1398/10/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آبان سال 1398 1398/09/27
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 9 ماهه منتهی به 30 آبان 1398( حسابرسی نشده) 1398/09/27
گزارش پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/04
گزارش پرتفوی مهر ماه 1398 1398/08/06
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد 1398( حسابرسی شده) 1398/07/16
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1398( حسابرسی شده) 1398/07/16
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 شهریور 98 1398/07/03
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد سال 1398 1398/06/31
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد 1398 ( حسابرسی نشده) 1398/06/31
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 مردادماه 98 1398/06/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر ماه 98 1398/05/06
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد ماه 98 1398/04/03
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری زرین منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/04/02
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/04/02
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت ماه 98 1398/03/04
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 31 فروردین ماه 98 1398/02/09
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 30 بهمن سال 1397- حسابرسی شده 1398/01/21
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 12 ماهه منتهی به 30 بهمن 1397( حسابرسی شده) 1398/01/21
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 30 بهمن سال 1397 1397/12/27
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 12 ماهه منتهی به 30 بهمن 1397( حسابرسی نشده) 1397/12/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
فایل با کیفیت گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30آبان ماه1397 1397/09/26
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/26
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/07/30 1397/08/06
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31مرداد ماه 1397(حسابرسی شده) 1397/07/04
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 (حسابرسی شده) 1397/07/04
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/24
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/24
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/05/31 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 97/03/31 1397/04/10
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 1397/03/29
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/02/97 1397/03/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/01/97 1397/02/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/12/29 1397/01/19
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/12/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/12/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/12/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 بهمن 1396(حسابرسی نشده) 1396/12/16
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/11/30 1396/12/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/10/30 1396/11/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 96/09/30 1396/10/23
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396 1396/09/25
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1396 1396/09/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/06/26
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396(حسابرسی شده) 1396/06/26
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1396/06/21
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1396(حسابرسی نشده) 1396/06/21
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/29
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/29
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1395-حسابرسی شده 1395/12/25
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 بهمن 1395- حسابرسی شده 1395/12/25
صورتهای مالی سالانه منتهی به بهمن 1395- حسابرسی نشده 1395/12/21
گزارش عملکرد سالانه منتهی به بهمن 1395- حسابرسی نشده 1395/12/21
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395 1395/09/22
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1395 1395/09/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 1395/07/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395- (حسابرسی شده) 1395/07/25
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/28
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/28
گزارش عملکرد 3 ماهه ی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/16
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1394(حسابرسی شده) 1395/01/22
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1394(حسابرسی شده) 1395/01/22
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/12/24
صورتهای مالی سالانه منتهی به 30 بهمن ماه 1394(حسابرسی نشده) 1394/12/24
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1394 1394/09/25
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آبان ماه 1394 1394/09/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد 1394(حسابرسی شده) 1394/07/27
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد 1394 (حسابرسی شده) 1394/07/27
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 1394/06/24
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1394 1394/06/24
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/30
صورتهای مالی 3 ماهه ی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/30
گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه13931130 1394/01/18
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه13931130 1394/01/18
صورتهای مالی 13931130 1393/12/26
عملکرد13931130 1393/12/26
صورتهای مالی منتهی به13930830 با تایید متولی 1393/11/13
گزارش عملکرد30/08/1393 1393/09/26
صورتهای مالی دوره یک ماه و هشت روزه منتهی به 30 آبان1393 1393/09/26