اسامی حاضران در مجمع 1396/05/18

 مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در خصوص تغییر ماده 22 اساسنامه در تاریخ 1396/05/18 راس ساعت 14 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است:
1.آقای مهدی محمودی به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
2.آقای میثم فدائی واحد به سمت ناظر اول به نمایندگی از کارگزاری پارسیان
3.آقای رضا یعقوبی به سمت ناظر دوم و نماینده متولی
4. آقای محمود عبدلی نمابنده موسسه حسابرسی بیات رایان 
5.خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع