اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10

مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی در تاریخ 1395/12/10 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است:

1.آقای دکتر ابوالفضل شهرآبادی به سمت رییس مجمع،بعنوان نماینده کارگزاری پارسیان و سهامدار ممتاز

2.آقای مهدی محمودی به سمت ناظر اول به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان و سهامدار ممتاز

3.آقای رضا یعقوبی به سمت ناظر دوم و نماینده متولی

4.خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع