تغییر متولی

مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ ١٣٩٤/٠٣/١٧ ساعت ١٥ در محل صندوق به نشانی خیابان شیخ بهایی شمالی – نبش کوچه مهران ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می شود.
دستور جلسه :
تغییر متولی
سایر موارد