تقسیم سود صندوق

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق می رساند، سود صندوق زرین که شامل ٢٠ درصد ارزش مبنا و سود سهام تحت تملک صندوق زرین طی دوره، در تاریخ ١٣٩٤/١٢/٠٢ تقسیم گردید.