حاضرین مجمع صندوق مورخ 24/08/99

بدین وسیله به استحضار می رساند حاضرین مجامع صندوق مورخ 24/08/99 به شرح ذیل می باشند:

  1. آقای یاسر حمزه نژادی به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان نماینده سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
  2. خانم مژگان رباط میلی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز، مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت ناظر مجمع

       3) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

           4)خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع