حاضرین مجامع صندوق مورخ 1399/5/11

بدین وسیله به استحضار می رساند مجامع صندوق در تاریخ 11 مرداد 99 تشکیل گردید و حاضرین مجامع صندوق مورخ 99/05/11 به شرح ذیل می باشند:

  1. آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان نماینده سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
  2. خانم سوده گنجی زاده  به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز، مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت ناظر مجمع

       3) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

           4)خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع