حاضرین مجمع صندوق مورخ 28/04/1399

مجامع صندوق با حضور سهامداران ممتاز و متولی صندوق تشکیل گردید:

حاضرین مجامع مورخ 28/04/1399  :

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان نماینده سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان نماینده سهامدار ممتاز، مدیر و ضامن نقدشوندگی به سمت ناظر مجمع

 خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع