برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان

مجمع افزایش سقف  صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان با حضور نمایندگان واحد های ممتاز و متلی در تاریخ 99/02/18 در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید.