برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان با حضور نمایندگان واحد های ممتاز، سازمان، متولی و حسابرس در تاریخ 99/02/16 در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید.