برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق زرین پارسیان

بدین وسیله به استحضار می رساند مطابق دعوت نامه منتشره در سامانه کدال مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در تاریخ 99/02/18راس ساعت 9 در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس برگزار می گردد.