اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11 مورخ 13980825

احتراما به استحضار میرساند مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان مورخ 13980825 راس ساعت 11 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع:

1) خانم مارال طریحی به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر، ضامن نقد شوندگی و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت ناظر مجمع

4)آقای امین قاسمی به سمت دبیر مجمع