برگزاری مجمع عمومی صندوق مورخ 1398/08/25

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در روز شنبه مورخ 1398/08/25ساعت 11در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

·        اضافه نمودن سرمایه­ گذاری در بازار پایه به موضوع فعالیت صندوق

·        تغییر  کارمزد متولی

·        سایر موارد