تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان به روز گردید.