اسامی حاضرین در مجمع 1397/06/21

احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در خصوص تغییر بند مربوط به کارمزد مدیر صندوق ، در تاریخ 1397/06/21 راس ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر، ضامن نقد شوندگی و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای میثم فدایی واحد به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت ناظر مجمع

4)خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع