حاضرین در مجمع 1397/04/06

احتراما به استحضار میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در خصوص تغییر کارمزد صدور و ابطال و حذف پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران ، در تاریخ 1397/04/06 راس ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

2) آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای میثم فدایی واحد به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد ممتاز به سمت ناظر مجمع

4)خانم مارال طریحی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع