حاضرین در مجمع 1397/03/05

مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در خصوص تغییر کارمزد متولی در تاریخ 1397/03/05 راس ساعت 9:00 صبح در  محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99   

: ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است 

1) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

2) آقای میثم فدائی واحد به نمایندگی از کارگزاری پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع

3) آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4) خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع