حاضرین در مجمع97/01/29

 مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان در خصوص تغییر ترکیب دارایی ها در تاریخ 1396/08/16 راس ساعت 14 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر است:

1. آقای علی اکبر شوره کندی نماینده سازمان و بورس اوراق بهادار
2آقای مهدی محمودی به سمت رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
3.آقای علیرضا روشن قیاس و نمایندگی از کارگزاری پارسیان
4.خانم بهاره همتی , نماینده متولی

5-آقای علیرضا شهریاری نماینده  حسابرس

6.خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع