اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان 1400/02/15
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان 1400/02/15
حاضرین مجمع صندوق مورخ 24/08/99 1399/08/24
دعوت به مجمع صندوق 1399/08/14
اطلاع رسانی در خصوص اختصاص سهام جایزه 1399/07/07
حاضرین مجامع صندوق مورخ 1399/5/11 1399/05/11
دعوت به مجمع صندوق 1399/04/30
حاضرین مجمع صندوق مورخ 28/04/1399 1399/04/28
برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان 1399/04/16
برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان 1399/02/20
برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان 1399/02/20
برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق زرین پارسیان 1399/02/17
برگزاری مجمع صندوق زرین پارسیان 1399/02/16
اسامی حاضرین در مجمع ساعت 11 مورخ 13980825 1398/08/25
برگزاری مجمع عمومی صندوق مورخ 1398/08/25 1398/08/13
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان 1398/02/21
اسامی حاضرین در مجمع عمومی 13980209 1398/02/09
اسامی حاضرین در مجمع سالانه 13980209 1398/02/09
برگزاری مجمع عمومی مورخ 13980209 1398/01/26
برگزاری مجمع سالانه مورخ 13980209 1398/01/26
اسامی حاضرین در مجمع 1397/06/21 1397/06/21
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/06/21 1397/06/11
اسامی حاضرین در مجمع 970503 1397/05/14
حاضرین در مجمع 1397/04/06 1397/04/27
مجمع صندوق مورخ 97/05/03 1397/04/24
مجمع صندوق مورخ 97/04/06 1397/03/27
حاضرین در مجمع 1397/03/05 1397/03/06
مجمع صندوق مورخ 97/03/05 1397/02/20
حاضرین در مجمع97/01/29 1397/01/29
مجمع صندوق مورخ 97/01/29 1397/01/18
حاضرین مجمع 96/08/16 1396/08/17
مجمع صندوق مورخ 1396/08/16 1396/08/06
اسامی حاضران در مجمع 1396/05/18 1396/06/06
اسامی حاضران در مجمع 1396/05/07 1396/05/08
برگزاری مجمع 1396/05/08
برگزاری مجمع 1396/04/28
اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 1396/03/28
برگزاری مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق 1396/03/20
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان 1396/02/16
برگزاری مجمع سالانه 1396/02/03
تقسیم سود صندوق 1395/12/01
برگزاری مجمع مورخ1395/12/10 1395/11/27
برگزاری مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٢ 1395/08/12
برگزاری مجمع صندوق زرین مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٢ 1395/08/02
برگزاری مجمع مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٣ 1395/05/23
برگزاری مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٢/٢٧ 1395/02/15
برگزاری مجمع سالانه صندوق 1395/01/09
تقسیم سود صندوق 1394/12/16
تغییر متولی 1394/03/10
مجمع سالانه 1394/01/23
رویه پذیره نویسی و صدور وابطال 1393/07/07
دوره پذیره نویسی صندوق زرین پارسیان 1393/06/31