مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تغییر مشخصات و کارمزد متولی 1399/10/03
تایید تغییر متولی صندوق در مجمع مورخ 99/08/24 1399/09/17
مجمع مورخ 28/04/99 در خصوص تخصیص واحد جایزه 1399/07/05
مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق 1399/05/25
مجمع اساسنامه ای مورخ 1399/04/28 1399/05/25
تایید سازمان و مجمع امیدنامه ای مورخ 11/05/1399 1399/05/22
تایید صورت جلسه سالانه صندوق 1399/03/11
مجمع سالانه مورخ16/02/1399 1399/03/11
تایید مجمع افزایش صندوق 1399/02/22
مجمع افزایش صندوق به یک میلیون و پانصد هزار واحد 1399/02/22
تغییرات مجمع اضافه شدن سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس ایران ، کارمزد متولی 1398/09/12
صورتجلسه و تائید سازمان مجمع عمومی هزینه مجمع، هزینه نرم افزار و تغییر حسابرس مورخ 13980209 1398/02/22
صورتجلسه و تائید سازمان مجمع سالانه مورخ 13980209 1398/02/22
مجمع تغییر کارمزد مدیر 13970621 و تاییدیه سازمان 1397/07/08
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 03-05-1397 1397/05/13
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع 13970503 افزایش سقف صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری 1397/05/12
تغییرات مجمع 13970406-تغییرات کارمزد ابطال و حذف پرداخت دوره ایی 1397/05/07
تغییرات مجمع 05/03/1397 تغییر کارمزد متولی 1397/04/04
مجمع 29/1/1397 اضافه شدن هزینه سازمان به هزینه های صندوق و افزایش سقف هزینه مجمع و حد نصاب صندوق طی ابلاغیه 12020097 1397/02/25
تایید سازمان و صورتجلسه مجمع سالانه 05/02/1397 1397/02/19
مجمع تغییر کارمزد مدیر و تغییر ترکیب دارایی صندوق 1396/09/05
تایید تغییر کارمزد مدیر و ترکیب دارایی صندوق 1396/09/05
مجمع تغییر حداقل واحد های سرمایه گذاری 1396/06/04
نامه تایید مجمع افزایش حداقل واحد های سرمایه گذاری 1396/06/04
مجمع تمدید مجوز زرین 1396/05/28
نامه تمدید مجوز زرین 1396/05/28
تایید تغییر بند 22 اساسنامه 1396/05/24
مجمع تغییر بند 22 اساسنامه 1396/05/24
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان مورخ 1396/06/13 1396/04/04
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1396/03/16 1396/04/04
صورتجلسه مجمع سالانه-مورخ 1396/02/13 1396/03/09
مجمع تصویب حد نصاب جدید صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان 1396/03/09
صورتجلسه مجمع تصویب هزینه برگزاری مجمع 1396/03/09
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع تصویب حد نصاب صندوق- مورخ 1396/02/13 1396/03/08
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع تصویب هزینه برگزاری مجمع- مورخ1396/02/13 1396/03/08
نامه تایید سازمان در خصوص مجمع سالانه مورخ 1396/02/13 1396/03/08
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ10/12/1395 1396/01/16
نامه تایید سازمان مجمع مورخ 1395/12/10 1396/01/16
صورتجلسه افزایش سقف هزینه ها 1395/09/07
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه حسابرس و امکان سرمایه گذاری در قراردادهای آتی 1395/09/07
صورتجلسه مجمع 1395/05/23 1395/09/07
نامه سازمان در خصوص تغییر هزینه حسابرس و امکان سرمایه گذاری در قراردادهای آتی 1395/09/07
تایید سازمان بر مجمع 1395/5/23 1395/06/08
تایید صورت های مالی 1395/03/03
مجمع سالانه 1395/03/03
تایید سازمان برای افزایش هزینه نرم افزایش 1395/03/03
صورت جلسه مجمع تغییر متولی زرین 1394/04/15
صورت جلسه تغییر هزینه کارمزد حسابرس 1394/03/31
صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق زرین پارسیان 1394/03/17
مجمع افزایش حداکثر واحد های هر سرمایه گذار 1394/03/10
صورتجلسه موسس 1393/09/16
رویه پذیره نویسی و وصدور وابطال 1393/07/07
اعلامیه پذیره نویسی صندوق زرین پارسیان 1393/07/02