اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/23
کل خالص ارزش دارائی ها 13,740,387,152,034 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,689,022 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,689,022 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,700,929 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,135,114

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/07/22

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران راهبر

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، حبيب فرجي دانا ، بهناز كيوان

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت